سیمینگ ماشین Seaming Machine

دستگاه سیمینگ اتوماتیک افقی شیشه ( دستگاه لبه زنی چهار طرفه )،که دارای توابع تشخیص خودکار ضخامت ، تنظیم خودکار سطح موقعیت و چرخ فشار و تشخیص خودکار اندازه شیشه است.