دیاموند ایستاده Straight Line Edging

این دستگاه برای سنگ زنی و پرداخت شیشه های مسطح و صاف استفاده می شود. انتقال از ساختار زنجیره ای استفاده می کند (نوع تحمل به عنوان یک گزینه). اصطکاک پردازش شیشه جزئی و انتقال آن بسیار روان است. در این حالت پردازش شیشه به دقت بالایی دست می یابد.