بوتیل Butyl MF910 & MF910G

MF910G & MF910 – چسب بوتیل گرم
بوتیل گرم برای شیشه دو و چند جداره
چسب (درزگیر) اولیه برای تولید کنندگان شیشه های دو و چند جداره